.

  Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες 2009-2010


  Ημερομηνία: 04/02/2009 (13:24)
  Από: Νικόλαος Καλουπτσίδης

  1. Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων

  2. Συμπιεσμιεστική Δειγματοληψία στην Ταυτοποίηση Καναλιών

  3. Χρονικά Μεταβαλλόμενοι Συνελικτικοί Κώδικες


  Αναλυτική περιγραφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/Download_GR.html


  Ο υπεύθυνος Καθηγητής,
  Ν. Καλουπτσίδης