.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου – Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων
  • Σχεδίαση και Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας (Δοκιμή)

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων