.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αλγεβρικοί Αλγόριθμοι
  • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Αλγοριθμική Θεωρεία Παιγνίων και Δικτύων
  • Ανάλυση Αλγορίθμων
  • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
  • Υπολογιστική Γεωμετρία

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Αλγόριθμοι