.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αλγόριθμοι Γραφικών Υψηλής Απόδοσης
  • Αρχαιολογική Ανακατασκευή με Μεθόδους Γραφικών
  • Οπτικοποίηση, Χάος, Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Γραφικά