.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Εξισορρόπηση Φόρτου Εργασίας
  • Παράλληλη Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με μερικές παραγώγους

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Επιστημονικοί Υπολογισμοί