.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Οπτικά δίκτυα (Κορμού και μητροπολιτικά)
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
  • Τεχνοοικονομική αποτίμηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Δίκτυα Επικοινωνιών