.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες
  • Επικοινωνίες κινητών
  • Οπτικές επικοινωνίες
  • Τηλεπικοινωνιακή πολιτική

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Συστήματα Επικοινωνιών