.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας
  • Αναγνώριση προτύπων
  • Αυτόματος Έλεγχος
  • Βιοϊατρικές Εφαρμογές
  • Επεξεργασία και συμπίεση εικόνας
  • Επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών σημάτων
  • Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής και τεχνολογία φωνής
  • Κωδικοποίηση - Κρυπτογραφία

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας