.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Εφαρμογές
  • Προγραμματισμός Με Περιορισμούς
  • Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Τεχνητή Νοημοσύνη