.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Βάσεις Γνώσεων
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
  • Διαχείριση Δεδομένων σε Αρχιτεκτονικές Πλέγματος
  • Εξατομίκευση και Συστήματα Προσωπικών Πληροφοριών
  • Ετερογενή Συστήματα
  • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Βάσεις Δεδομένων