.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Προσαρμοστικά (Νοήμονα) Συστήματα Μάθησης
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Σχεδίαση και υλοποίηση περιβαλλόντων μάθησης για το Διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση