.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Ηλεκτρονική Κυβέρνηση
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Εφαρμογές Διαδικτύου