.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Αναδιοργάνωση Επιχειρισιακών Διαδικασιών
  • Πληροφοριακά Συστήματα

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Πληροφοριακά Συστήματα