.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μπούρος Παναγιώτης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Δημοσίευση και αναζήτηση σημασιολογικά εμπλουτισμένων υπηρεσιών ιστού βασισμένες σε αρχιτεκτονική δικτύου ομοτίμων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Αλέξης Δελής
  • Σύμβουλος: Μιχαήλ Χατζόπουλος
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pbour@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έννοια των σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες ιστού. Οι υπηρεσίες ιστού μπορούν να διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα και την ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού. Τα σύγχρονα πρότυπα των υπηρεσιών ιστού είναι σαφώς ορισμένα και αποδεκτά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο δεν είναι σε θέση να περιγράψουν τη σημασιολογία της λειτουργικότητας μιας υπηρεσίας. Παράλληλα και η διαδικασία αναζήτησης υπηρεσιών περιορίζεται από την έλλειψη σημασιολογικής πληροφορίας. Επίσης μπορεί ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας των μηχανισμών δημοσίευσης των υπηρεσιών ιστού να ελέγχεται εύκολα και να είναι αποδοτικός, ωστόσο μπορεί να επηρεαστεί από θέματα κλιμάκωσης και συνέπειας. H διατριβή αυτή θα μελετήσει τη μετάβαση σε μία κατανεμημένη και αποκεντρικοποιημένη οργάνωση μητρώων υπηρεσιών βασισμένη σε δίκτυα ομοτίμων.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές