.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καμαλάκης Θωμάς
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συμβολή στη Μελέτη Οπτικών Δικτύων με Πολυπλέκτες και Αποπολυπλέκτες Συστοχίας Φραγμάτων Κυματοδηγών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
  • Οπτικά δίκτυα (Κορμού και μητροπολιτικά)
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σφηκόπουλος Θωμάς
  • Σύμβουλος: Συβρίδης Δημήτριος
  • Σύμβουλος: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 16/02/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το σχεδιασμό και την μοντελοποίηση των πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών συστοιχίας φράγματος κυματοδηγών (arrayed waveguide grating – AWG). Παρουσιάζεται ένα μοντέλο σχεδίασης βασισμένο στις συναρτήσεις Green και την θεωρία συζευγμένων τρόπων για τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς της διάταξης. Το μοντέλο χρησιμοποιείται για την μελέτη της επίδρασης των σφαλμάτων φάσης λόγω κατασκευαστικών ατελειών στις επιδόσεις της διάταξης. Παράλληλα παρουσιάζεται μια μέθοδος για την ομαλοποίηση της συνάρτησης μεταφοράς. Στη συνέχεια αναλύεται η επίδραση της οπτικής διαφωνίας του AWG σε μία παθητική οπτική διασύνδεση ΝxN. Τέλος παρουσιάζεται και ένα μοντέλο για τον υπολογισμό της στατιστικής της διαφωνίας σε ένα αμιγώς οπτικό δίκτυο που λαμβάνει υπόψη του και το θόρυβο μίξης διαφωνίας-διαφωνίας στην φωτοδίοδο του δέκτη
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές