.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσίπουρας Αριστείδης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συμβολή στη μελέτη Ολοκληρωμένων Φωτονικών διατάξεων σε ηλεκτροοπτικά και ημιαγωγικά υλικά για εφαρμογές σε συστήματα οπτικών τηλεπικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση, χαρακτηρισμός και ανάπτυξη φωτονικών διατάξεων και υποσυστημάτων για συστήματα οπτικών επικοινωνιών
  • Οπτικά δίκτυα (Κορμού και μητροπολιτικά)
  • Οπτικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σφηκόπουλος Θωμάς
  • Σύμβουλος: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
  • Σύμβουλος: Λιολιούσης Κ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 05/06/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αντιμετωπίστηκαν δυο σημαντικά προβλήματα που αφορούν τα οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Όσον αφορά το πρώτο πρόβλημα αναπτύχθηκε ένα προσεγγιστικό μοντέλο με το οποίο εύκολα και γρήγορα προσδιορίζονται τα κατασκευαστικά όρια ανοχών των λειτουργικών παραμέτρων μιας φωτονικής διάταξης τύπου κατευθυντικού συζεύκτη. Η προσομοίωση της λειτουργίας της εν λόγω διάταξης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι κατασκευαστικές της παράμετροι μεταβάλλονται ταυτόχρονα. και βασίζεται σε ανάπτυξη σε σειρές Τaylor της κυριώτερης λειτουργικής παραμέτρου της διάταξης δηλαδή της διαφωνίας (crosstalk). Επιπλέον με προσομοίωση της κατασκευαστικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η στατιστική ανάλυση των κατασκευαζομένων διατάξεων και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την κατασκευαστική απόδοση και το τελικό κόστος τους.
Όσον αφορά το δεύτερο πρόβλημα, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο για την προσομοίωση της λειτουργίας και τη σχεδίαση ηλεκτροοπτικών διατάξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξωτερική διαμόρφωση του οπτικού φέροντος αλλά και σαν μεταγωγείς στα σύγχρονα οπτικά δίκτυα. Ο ακριβής προδιορισμός τόσο των μικροκυματικών όσο και των οπτικών χαρακτηριστικών αυτών των διατάξεων είναι απαραίτητος για τη σχεδίαση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Ο υπολογισμός των μικροκυματικών παραμέτρων στηρίζεται στη μέθοδο των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων (Integral Method ΙΜ) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους διατάξεις. Δεδομένου ότι στις διατάξεις αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται μονότροποι κυματοδηγοί διάχυσης Τi μελετήθηκε μόνο ο κύριος οπτικός τρόπος διάδοσης. Θεωρώντας μια απλοποιημενη μορφή για το δείκτη διάθλασης του οπτικού κυματοδηγού, η κυματική εξίσωση επιλύθηκε αναλυτικά. Έτσι οι παραμετροι της οπτικής διάδοσης συνδέονται άμεσα με τις κατασκευαστικές συνθήκες διάχυσης του κυματοδηγού και αποφεύγονται άλλες μέθοδοι που απαιτούν χρονοβόρους και πολύπλοκους υπολογισμούς.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές