.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πανταζόγλου Μιχάλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη μιας γλώσσας και του απαραίτητου λογισμικού εκτέλεσής της, για την αναζήτηση ετερογενών υπηρεσιών με ενιαίο τρόπο.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάλυση Συστημάτων
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Κοτρώνης Ιωάννης
  • Σύμβουλος: Δελής Αλέξης
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: michaelp@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση του χώρου των υπηρεσιοστρεφών τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες ιστού (web services), οι υπηρεσίες πλέγματος (grid services) και οι υπηρεσίες ομότιμου-προς-ομότιμο (peer-to-peer services), και η ανάπτυξη μιας γλώσσας και του απαραίτητου λογισμικού για την αναζήτηση τέτοιων και άλλων ετερογενών υπηρεσιών, με ενιαίο τρόπο, με βάση τα σημασιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές