.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσιατσούλης Ζαχαρίας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Υποστήριξη Σύνθεσης Παράλληλων Εφαρμογών με Τυπικές Μεθόδους


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Τεχνολογία Παράλληλου Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Κοτρώνης Ιωάννης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων Ensemble για την σύνθεση παράλληλων εφαρμογών στο μοντέλο Μεταβίβασης Μηνυμάτων (ΜΜ):
- Σχεδιασμός αρθρωτών (modular) συστατικών (components) ΜΜ
- Σύνθεση μη κανονικών SPMD και MPMD εφαρμογών;

- Περιβάλλοντα οδηγιών σύνθεσης εφαρμογών ΜΜ
- Εφαρμογή στη παράλληλη εκτέλεση ερωταποκρίσεων
- Σύνθεση εφαρμογών σε Υπολογιστικά Πλέγματα (Grids)
- Σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον υλοποίησης (PVM, MPI, Parix) και μεταφερσιμότητα εφαρμογών
- Τυπικές προδιαγραφές συστατικών ΜΜ, σύνθεσή τους και πιστοποίηση εφαρμογών βασισμένη σε συνεργία προδιαγραφών και εφαρμογών
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές