.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Βαλή Δήμητρα
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ποιότητα υπηρεσίας σε ασύρματα ΙΡ δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές