.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σκυριανόγλου Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας για κίνηση IP πάνω από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
  • Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές