.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πασσάς Νίκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Έλεγχος Πολλαπλής Πρόσβασης σε Ασύρματα ΑΤΜ Δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/01/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές