.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καλόξυλος Αλέξανδρος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αλγόριθμοι Διαχείρισης Θέσης σε Ασύρματα ΑΤΜ δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/04/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές