.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τελέλης Ορέστης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Δυναμικοί Γραφοθεωρητικοί Αλγόριθμοι με Εφαρμογές στα Ασύρματα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
  • Σύμβουλος: Ηλίας Κουτσουπιάς
  • Σύμβουλος: Ιωάννης Εμίρης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη αλγορίθμων που επιλύουν προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης σε δυναμικά μεταβαλλόμενους γράφους. Δυναμικοί γράφοι χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπου το σύστημα αναμένεται να λειτουργεί επηρεαζόμενο από μεταβολές περιβαλλοντικές και λειτουργικές. Παραδείγματα μεταβολών περιλαμβάνουν την κίνηση των κόμβων του δικτύου, την παρεμβολή εμποδίων ανάμεσά τους, τα οποία επηρεάζουν την ασύρματη μετάδοση, καθώς και καταστροφές και προσθήκες κόμβων. Προβλήματα βελτιστοποίησης αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στους κόμβους, στη δρομολόγηση πακέτων επικοινωνίας, καθώς και στην βελτιστοποίηση της τοπολογίας του δικτύου ανάλογα με την περίπτωση της εφαρμογής. Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου απαιτείται η ταχύτατη επίλυση αυτών των προβλημάτων καθώς η γραφοθεωρητική του τοπολογία μεταβάλλεται δυναμικά. Οι δυναμικοί αλγόριθμοι προσαρμόζουν μια προηγούμενη λύση του προβλήματος στη νέα τοπολογία με μικρότερη πολυπλοκότητα από αυτή που απαιτείται για την από αρχής επίλυση.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές