.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καλυκάκης Μανώλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διαχείριση Επίδοσης και Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Πληροφοριακά Συστήματα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
  • Σύμβουλος: Παναγιώτης Γεωργιάδης
  • Σύμβουλος: Δρακούλης Μαρτάκος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση και διαχείριση χαρακτηριστικών επίδοσης και ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές