.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καρελιώτης Χρήστος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Προηγμένες Τεχνικές Ανάπτυξης Υπηρεσιών Ιστού


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάλυση Συστημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
  • Σύμβουλος: Παναγιώτης Γεωργιάδης
  • Σύμβουλος: Δρακούλης Μαρτάκος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη μεθοδολογίας και υλοποίησης για τον ορισμό σεναρίων και την επίλυση προβλημάτων δυναμικής συνεργασίας υπηρεσιών ιστού.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές