.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κολοκοτρώνης Νικόλαος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μη–Γραμμική Επεξεργασία Σήματος και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Κωδικοποίηση - Κρυπτογραφία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Καλουπτσίδης Νικόλαος
  • Σύμβουλος: Σφηκόπουλος Θωμάς
  • Σύμβουλος: Μαρτάκος Δρακούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη μελέτη σύγχρονων σειριακών αλγορίθμων κρυπτογράφησης οι οποίοι στοχεύουν στην επίτευξη της εμπιστευτικότητας σημάτων ή δεδομένων προς αποθήκευση ή μετάδοση μέσω ανοικτών δικτύων.
Αναπτύχθηκαν τεχνικές επεξεργασίας σήματος για την ακριβή αποτίμηση και βελτίωση των χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν το βαθμό ασφάλειας που αποδίδεται σε κρυπτογραφήματα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε γεννήτορες παραγωγής ψευδοτυχαίων ακολουθιών κλειδιών, και στην υλοποίηση αυτών μέσω μη–γραμμικών συνδυαστών και μη–γραμμικών φίλτρων.
Η ασφάλεια των σειριακών αλγορίθμων κρυπτογράφησης εξαρτάται με αποφασιστικό τρόπο από το βαθμό τυχαιότητας των ψευδοτυχαίων ακολουθιών κλειδιών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η έρευνα συνέβαλε στην ανάλυση και παραγωγή ψευδοτυχαίων ακολουθιών που προσομοιάζουν τις πραγματικά τυχαίες ακολουθίες, μελετώντας έννοιες, όπως η γραμμική πολυπλοκόκητα και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, και εισάγοντας νέες, όπως η προσέγγιση ακολουθιών και οι στατιστικές υψηλότερων τάξεων.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές