.

Ανάπτυξη λεξικολογικής βάσης δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα Οργανωμένη σε Σημασιολογικά Συσχετισμένα Σύνολα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/11/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/04/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη /δημιουργία μιας Λεξικογραφικής Βάσης Δεδομένων (ΛΒΔ) οργανωμένης σε σημασιολογικά συσχετισμένα σύνολα στα πρότυπα του Euro WordNet. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν : α) Corpus της Ελληνικής που βοήθησε στην οργάνωση των σημασιολογικών συσχετίσεων, β) Η υπολογιστική υποδομή (Βάση Δεδομένων,εργαλεία αυτοματοποίησης και ελέγχου). Τελικά παραδοτέα του έργου είναι : - Η Λεξικογραφική Βάση Δεδομένων με σημασιολογικές συσχετίσεις σε CD-ROM - Η Βάση αυτή σε ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (WWW) - Interface ρουτίνες πλοήγησης της ΛΒΔ, για χρήση της απο την ερευνητική κοινότητα - Ολοκληρωμένο Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας σε έντυπη μορφή - Ημιαυτόματα Σημασιολογικά Εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν στη δημιουργία του Λεξικού Σημασιολογικού Δικτύου (WordNet)
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα