.

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας μέσω Επιχειρησιακών Πυλών (MQSEIP)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα e-Business
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/10/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/03/2005
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://mqsp.creative.gr/ (password-protected intranet)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Aνάπτυξη ενδο-επιχειρησιακής πλατφόρμας τεχνολογίας intranet και διαχείρισης ροής εργασιών (workflow management), για τον παραμετρικό ορισμό και την διοίκηση διαδικασιών ποιότητας του προτύπου ISO 9000.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα