.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dmaroulis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη πρωτότυπου πληροφορικού συστήματος υποστήριξης ιατρικής απόφασης για τη διάγνωση καρκίνου, βάσει κλινικών δεδομένων αλλά και δεδομένων από DNA ασθενών. Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από δύο αυτόνομα υποσυστήματα οι έξοδοι των οποίων θα συνυπολογίζονται στην εκτίμηση της τελικής διάγνωσης. Το ένα, θα τροφοδοτείται με βίντεο ενδοσκόπησης και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη αλλοιώσεων και την εντόπισή τους. Η έρευνα θα εστιαστεί στην ανάλυση του βίντεο και την ανάπτυξη μεθοδολογιών εξαγωγής κι επιλογής χαρακτηριστικών και ταξινόμησης περιοχών σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο υποσύστημα θα τροφοδοτείται με δεδομένα μικροσυστοιχιών DNA (microarrays), η επεξεργασία των οποίων θα προσδιορίζει γονίδια που διαφορoποιούνται παρουσία καρκίνου. Η έρευνα θα εστιαστεί στις μεθοδολογίες προεπεξεργασίας των δεδομένων, επιλογής των γονιδίων, αναγνώρισης ή/και πρόβλεψης περιστατικών καρκίνου. Χρονοβόροι αλγόριθμοι επεξεργασίας δεδομένων θα υλοποιηθούν σε επαναπρογραμματιζόμενες διατάξεις πυλών (FPGA) προκειμένου η εκτέλεσή τους να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Θα διερευνηθούν μεθοδολογίες ενοποίησης των δύο υποσυστημάτων και τα αποτελέσματα του ολοκληρωμένου συστήματος θα αξιολογηθούν με ιατρικά και βιολογικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, πέραν της συνεισφοράς τους στις σύγχρονες τεχνολογίες, θα αποδειχθούν πολύτιμα στη διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών και μακροπρόθεσμα στον καθορισμό νέων φαρμακευτικών στόχων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα