.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 04/12/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dmaroulis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός της πρότασης ήταν η μελέτη και υλοποίηση συστήματος ταξινόμησης περιοχών σε ψηφιακές εικόνες με τη χρήση ειδικών ψηφιακών διατάξεων παράλληλης επεξεργασίας (Field Programmable Gate Arrays FPGAs). Οι διατάξεις αυτές(FPGAs) χρησιμοποιούνται διεθνώς σήμερα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων με πολύπλοκους-χρονοβόρους αλγόριθμους. Η ερευνητική μας ομάδα έχει δραστηριοποιηθεί στην υλοποίηση αλγορίθμων-μεθόδων για τη διερεύνηση ύπαρξης ή μη, παθολογικών περιοχών σε ακολουθία ιατρικών εικόνων video. Τις μεθόδους μας αυτές θελήσαμε να ολοκληρώσουμε, να αριστοποιήσουμε και τελικά να υλοποιήσουμε σε διατάξεις παράλληλης επεξεργασίας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα