.

Κατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου για τις δραστηριότητες της ΟΕΠ-ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Β’ ΚΠΣ (75% Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% Περιφέρεια Αττικής)
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών, κατασκευής και εξοπλισμού του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο χώρο της Πανεπιστημιόπολης με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα