.

"Μεθοδολογία Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Επεξεργαστών RISC"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Πασχάλης Αντώνης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάσθηκε στην ανάπτυξη μίας νέας πιο ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ενσωματωμένης αυτο-δοκιμής, που βασίζεται στο λογισμικό, η οποία να εφαρμόζεται σε πιο πολύπλοκους επεξεργαστές RISC και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση σε αυτούς τους επεξεργαστές πολύπλοκων αρχείων καταχωρητών και τεχνικών σωλήνωσης για αύξηση της απόδοσής τους.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα