.

“ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Aτομα με Αναπηρίες"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΑΝ / ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη ανθρώπινου δικτύου στην περιοχή των υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Aτομα με Αναπηρίες

Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα