.

Μετάδοση Κινούμενης Εικόνας και Ήχου με Εγγυημένη Ποιότητα Υπηρεσίας πάνω από Δίκτυα IP

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία ¨Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Aντικείμενο του έργου είναι να διερευνήσει τα θέματα που σχετίζονται με την από «άκρη σε άκρη» δυνατότητα παροχής ποιότητας υπηρεσιών για εφαρμογές μετάδοσης πολυμέσων και να προτείνει μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική παροχής ποιότητας υπηρεσίας που θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εφαρμογών, και τους περιορισμούς των ενσύρματων, ασύρματων δικτύων καθώς και τις δυνατότητες και περιορισμούς των συστημάτων τόσο του τελικού χρήστη όσο και των εξυπηρετητών από τους οποίους πηγάζουν οι ροές (streams) πολυμέσων. Ο όρος ποιότητα υπηρεσίας (QoS – Quality of Service) έχει οριστεί ποσοτικά ως ο συνδυασμός ορισμένων χαρακτηριστικών της επικοινωνίας σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων, όπως ο ρυθμός μετάδοσης, η καθυστέρηση μεταφοράς, η μεταβλητότητα της καθυστέρησης μεταφοράς και το ποσοστό των απολεσθέντων, λόγω συμφόρησης, πακέτων. Το έργο λοιπόν διερευνάει τις ακόλουθες περιοχές: 1. Αρχιτεκτονικές ποιότητας υπηρεσιών πάνω από ΙP δίκτυα και αντίστοιχοι μηχανισμοί 2. Μετάδοση ροών MPEG-2 πάνω από IP δίκτυα 3. Αρχιτεκτονικές ποιότητας υπηρεσιών μεταγωγής πακέτων ΙP σε ασύρματο περιβάλλον 4. Δίκτυα μικρού εύρους ζώνης και MPEG4 5. Αρχιτεκτονικές συστημάτων άκρων
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα