.

Μετάδοση Πολυμέσων πάνω από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (Ελληνο-Ουγγρική Συνεργασία)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/05/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των χρηστών σε όλες τις υπηρεσίες, από οποιοδήποτε τοποθεσία και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (Wireless Local Area Networks – WLANs) μπορούν να καλύψουν αποδοτικά περιβάλλοντα μικρής και τοπικής κινητικότητας. Καθώς η χρήση των ασύρματων τοπικών δικτύων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, οι απαιτήσεις των χρηστών για προηγμένες Υπηρεσίες Εγγυημένης Ποιότητας αυξάνουν. Μια από τις βασικές απαιτήσεις στα WLANs είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού παροχής εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίας ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες των ασύρματων τοπικών δικτύων και θα είναι κατάλληλος τόσο για κεντρικά ελεγχόμενη λειτουργία, όσο και για λειτουργία Ad-Hoc. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες το απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας αλλά και να κάνει πλήρη χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων που υποστηρίζει το πρότυπο 802.11e. Καθώς το πρότυπο 802.11e δεν προδιαγράφει κάποιο συγκεκριμένο αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού κίνησης, ο βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι αρχικά η μελέτη των υπαρχόντων μηχανισμών παροχής εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίας για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα και κατόπιν η ανάπτυξη και αξιολόγηση της απόδοσης ενός νέου αλγορίθμου χρονοπρογραμματισμού κίνησης για το 802.11e, ο οποίος θα συμπεριλάβει και θα εξελίξει τα θετικά χαρακτηριστικά των υπαρχόντων αλγορίθμων, παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα