.

Προηγμένες Tηλεματικές Yπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Α@ηνά ΝΕΤ - ΙΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ) το Παν/μιο Αθηνών ανέπτυξε μέσω του προγράμματος «Δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών – ΑΘΗΝΑ ΝΕΤ» μια εκτεταμένη δικτυακή υποδομή που καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες επικοινωνίας της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Στόχος κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ είναι να αναπτυχθούν και να παρέχονται στους χρήστες του Ε.Κ.Π.Α προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες, οι οποίες, σε συνδυασμό πάντα με τις βασικές υπηρεσίες, θα δώσουν την ειδική προστιθέμενη αξία στην χρήση του δικτύου. Το παρόν έργο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και σκοπεύει κυρίως στην υποστήριξη και ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, όπως εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένα στις υπηρεσίες καταλόγου, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης/ τηλεσυνεργασίας, ασύγχρονης/ σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ψηφιακής μετάδοσης εικονοροών (video streaming), αποθήκευσης και διαχείρισης ιατρικών εικόνων, καθώς και αποθήκευσης και ανάκτησης πολυμεσικών αρχείων (media και video on demand services). Επιπλέον, το παρόν έργο στοχεύει και στην ανάπτυξη περιεχομένου μέσα από ολοκληρωμένα περιβάλλοντα λογισμικού που θα καλύψουν τις ανάγκες ενημέρωσης και ριζικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης της κοινότητας του ΕΚΠΑ σε θέματα χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα