.

ΟΜΤΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφορών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην ανάπτυξη ελεύθερης υπηρεσίας πολλών τρόπων παρακολούθησης και ανίχνευσης φορτίου για εταιρίες μεταφορών. Το OMTS θα προσφέρει σε χρήστες και διαχειριστές εύκολο και ευέλικτο τρόπο εκμετάλλευσης δεδομένων μεταφοράς και ανίχνευσης φορτίων. Κατ' αρχήν καθορίζονται οι συνθήκες ταξιδιού και εισάγωνται OMTS πριν την αρχή του. Στη συνέχεια, το OMTS θα περιμένει να λάβει δεδομένα τοποθεσίας σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η κάθε καταχώριση θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Το σύστημα OMTS θα είναι ικανό να εκπέμπει συναγερμούς σε περίπτωση που οι στοχευόμενες θέσεις δεν επιτυγχάνονται, Θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους πιθανούς χρήστες ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις μεγάλων και μικρών σε μέγεθος εταιριών και θα θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα επιμελητείας / μεταφοράς ενδιαφέρονται στην παρακολούθηση διαφορετικών επιπέδων στην ιεραρχία της πληροφόρησης(π.χ. εμπορευματοκιβωτίου / οχήματος για διαχείριση ακινήτων, μονάδες μεταφοράς για υπηρεσίες ταχυδρομικές και διανομής, και πιθανόν μονάδες μεταφοράς για κατασκευαστές και καταναλωτές). Το σύστημα θα είναι σε ευθυγράμμιση με υπάρχοντα νόμιμα και βιομηχανικά πρότυπα όπου δυνατόν (π.χ. CEN/ISSS).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα