.

Εργαλείο Αξιολόγησης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων για τη Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων – ΕΡΑΤΟ / ΠΑΒΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων που επηρεάζουν το κόστος ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε τα δομικά στοιχεία ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου (εξοπλισμός, κόστος συντήρησης και διαχείρισης, κλπ.) είτε υπηρεσίες (POTS, ISDN, πακέτα υπηρεσιών, διείσδυση τους κλπ.). Για την σωστή χρήση των επιστημονικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, έγινε δοκιμαστική χρήση του εργαλείου σε «πραγματικές συνθήκες» που αφορούσαν μια περιοχή της Αθήνας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα