.

Αλγόριθμοι για Πολύπλοκα Σχήματα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Εμίρης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/02/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/01/2008
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το πρόγραμμα αυτό προωθεί την σύγχρονη γνωση για υπολογισμούς με πολύπλοκα σχήματα. Ξεκινά από καμπύλες στο επίπεδο και λείες επιφάνειες στον τρισδιάστατο χώρο και εξετάζει τμηματικά λείες επιφάνειες, ιδιάζουσες επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες μικρής διάστασης σε χώρους σχετικά μεγάλης διάστασης. Οι σύγχρονες εφαρμογές απαιτούν ολοένα και ταχύτερους και ασφαλέστερους αλγόριθμους για πολύπλοκα σχήματα. Τα αντίστοιχα προβλήματα που μελετώνται είναι η προσέγγιση σχημάτων (περιλαμβανωμένων πλεγμάτων και απλοποίησης), η εκμάθηση σχημάτων (περιλαμβανομένης της ανακατασκευής και της εξαγωγής χαρακτηριστικών), καθώς και η ασφαλής μοντελοποίηση (περιλαμβανομένων πράξεων σε 2 σχήματα). Η δουλειά μας σε αυτά τα θέματα σχετίζεται με την έρευνα στην αναναπαράσταση σχημάτων. ένα χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η εγγύηση της ποιότητας των δομών δεδομένων και των αλγορίθμων που αναπτύσσουμε. Με βάση την εγγυημέμνη τοπολογία και αριθμητική, διασφαλίζουμε πως η έξοδος των αλγορίθμων είναι τοπολογικά και αριθμητικά συμβατή με ορισμένα δεδομένα κριτήρια. Ένα αντίστοιχο λογισμικό θα υλοποιήσει αυτές τις ιδέες.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα