.

Σύμβουλος για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ε.Π. ΚτΠ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται α) η μελέτη εφαρμογής και διόδευσης του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών καθώς και των τευχών δημοπράτησης όλων των ΟΤΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου που χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ, β) η σύνταξη, όπου απαιτείται, συμπληρωματικής καταγραφής των απαιτήσεων και αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές στη γεωγραφική ενότητα του Μητροπολοτικού Δικτύου και γ) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα