.

ΠΕΝΕΔ: Προβλήματα Βελτιστοποίησης σε Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών: Θεωρητικές Θεμελιώσεις, Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Αλγορίθμων και Ανάπτυξη Πειραματικού Λογισμικού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/08/2008
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη και αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης, που προκύπτουν σε υπάρχοντα και αναδυόμενα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών. Στην ευρύτερη κατηγορία τέτοιων προβλημάτων εμπίπτουν προβλήματα δρομολόγησης, χρονοπρογραμματισμού, τοποθέτησης παροχών και ανάθεσης μήκους κύματος. Η αντιμετώπιση προβλημάτων τέτοιου είδους, είναι ζωτικής σημασίας για την ταχύτερη και περισσότερο αξιόπιστη μετάδοση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου πληροφορίας που αναμένεται να διακινηθεί.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα