.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΖΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/04/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/09/2008
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και ανάπτυξη πρωτότυπων μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης ακολουθιών υπερηχογραφικών εικόνων με στόχο την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό όζων του θυρεοειδούς. Οι μέθοδοι αυτοί θα ολοκληρωθούν σε υπολογιστικό σύστημα υποβοήθησης της ιατρικής διάγνωσης. Το σύστημα αυτό, θα χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία (sensitivity) και ειδικότητα (specificity) ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εσφαλμένης διάγνωσης. Θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία αναγνώρισης προτύπων που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό χαρακτηριστικών από περιοχές των υπερηχογραφικών εικόνων, την επιλογή των σημαντικότερων εξ αυτών και την ταξινόμηση τους. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που θα διερευνηθούν περιλαμβάνονται: α) χαρακτηριστικά υφής, και β) χαρακτηριστικά χρώματος, υπολογιζόμενα επί συμπληρωματικών χρωματικών δεδομένων που λαμβάνονται με την τεχνική Doppler από περιοχές των υπερηχογραφικών εικόνων. Για την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών θα δοκιμαστούν κλασικοί αλλά και σύγχρονοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, με στόχο την ταχεία απόκριση του συστήματος. Η αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με αμερόληπτες μεθόδους ευρέως αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα