.

Πυθαγόρας: Εφαρμογή των οικονομικών θεωριών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και προϊόντων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα