.

ΠΕΝΕΔ: Καινοτόμα μοντέλα διάχυσης για την πρόβλεψη της ζήτησης και την αποτίμηση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα