.

Μελέτη ζήτησης και ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας /ΚτΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ε.Π. ΚτΠ (Παν. Πελλοπονήσου)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση μελέτης για τη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα η συλλογή πληροφοριών για τη διάθεση και χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών στις μεγαλύτερες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα στοιχεία θα αναλυθούν και θα παρουσιαστεί η άθροιση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών και της ζήτησης. Για τις περιπτώσεις που τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι αρκετά, θα γίνει εκτίμηση της ζήτησης από την ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων, ενώ θα γίνει πρόβλεψη της ζήτησης για τα 8-10 επόμενα έτη. Αντικείμενο επίσης της μελέτης θα αποτελεί η συλλογή πληροφοριών για τη ύπαρξη και χρήση ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τελικό αντικείμενο της μελέτης αποτελούν οι προτάσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από φορείς αλλά και από τηλεπικοινωνιακές εταιρείες.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα