.

Προσδιορισμός της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες και ανάπτυξη τεχνοοικονομικού μοντέλου επένδυσης για την υλοποίηση και λειτουργία ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης / ΚτΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΚτΠ Α.Ε. (Κύριος του Έργου Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών )
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά την εκπόνηση μελέτης με στόχο: - Τον προσδιορισμό της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες και τον καθορισμό ενός βασικού πακέτου ευρυζωνικών προϊόντων και υπηρεσιών - την ανάπτυξη τεχνοοικονομικού μοντέλου επένδυσης για την υλοποίηση και λειτουργία ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης - Την αποκόμιση συμπερασμάτων για τη βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων με την διενέργεια υποθετικών σεναρίων (what-if scenarios) υλοποίησης. Η μελέτη εστιάζει σε μικρές πόλεις και µη αστικές ή απομακρυσμένες περιοχές καθώς και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Υλοποιείται φιλικό προς το χρήση εργαλείο (software) για τεχνοοικονομική αξιολόγηση
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα