.

Δημιουργία Δικτύου για τη διάδοση της Ε+Τ γνώσης σε θέματα ηλεκτρονικής δημοσίευσης και ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιοποίησης ψηφιακών βιβλιοθηκών και πρόσβασης σε ψηφιακά διαθέσιμες πληροφορίες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ανθρώπινα Δίκτυα, ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα