.

Μέτρηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με σκέδαση Raman

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοφάνους Νικηφόρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αυτό το έργο/πρόγραμμα απέβλεπε στην πραγματοποίηση συνεχών μετρήσεων και παρακολούθηση αέριων ρυπαντών του αέρα (CO2, NOx, CO2, O3 ) χρησιμοποιώντας ένα συμπαγή Πολυκαναλικό Αναλύτη Αερίων όμοιο με αυτών που αναπτύχθηκε στο Πρόγραμμα ΜΑΤ-1. Επίσης σχεδιάστηκε διαδικασία τεστ και βελτιστοποίησης των σχετικών διατάξεων. Βελτιωτικές τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με συνεργασία στο LMTB του Βερολίνου, το οποίο ήταν ο κύριος εταίρος του Προγράμματος. Εληφθησαν εκεί σειρά μετρήσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω εργασίας έγιναν κατορθωτές δύο δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα