.

Χαρακτηρισμός στο Υπέρυθρο Ηλεκτροοπτικών Ιδιοτήτων υλικών για Οπτικές Επικοινωνίες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοφάνους Νικηφόρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1993
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το πρόγραμμα αφορά την πειραματική μελέτη στο υπέρυθρο ειδικών ηλεκτροοπτικών υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρησιμότητα των υλικών αυτών για οπτικές επικοινωνίες. Ως εκ τούτου μελετήθηκαν οι ηλεκτροοπτικές ιδιότητες οι σχετικές με αυτές, τις επικοινωνίες όπως το βάθος ηλεκτροοπτικής διαμόρφωσης, η τάση ημικύματος κ.α.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα