.

  Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής


  Ημερομηνία: 04/02/2009 (13:26)
  Από: Νικόλαος Καλουπτσίδης

  Aνάπτυξη μαθηματικού πλαισίου κρυπτογραφικών κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων.

  Αναλυτική περιγραφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/Download_GR.html


  Ο υπεύθυνος Καθηγητής,
  Ν. Καλουπτσίδης